Projekt „Świętokrzyskie dla Ukrainy!”  realizowany przez firmę CONSULTOR Sp. z o.o. oraz SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ PIERROT & RÓŻA w ramach Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Zakres interwencji: Działania na rzecz integracji społecznej obywateli państw trzecich. Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne Działanie 9.3 Aktywna integracja społeczna i zawodowa obywateli państw trzecich. Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach EFS+.

Okres realizacji projektu: 01.12.2023r. – 31.08.2024r.

 

Cel projektu:

Wsparcie obywateli państw trzecich – 72 obywateli Ukrainy w zakresie integracji społecznej i zawodowej, która pozwoli na lepsze funkcjonowanie w polskim społeczeństwie w terminie 12.2023- 08.2024r.

Zapewnione zostanie kompleksowe zintegrowane wsparcie z elementami usług społecznych, edukacji, kultury, które wpłyną bezpośrednio na zniwelowanie następujących barier u uchodźców: brak znajomości języka poprzez kursy języka polskiego dostosowane do potrzeb OPT, dostarczenie praktycznych informacji dotyczących różnych aspektów życia w Polsce – poradnictwo obywatelskie, prawne, pozwoli na przywrócenie roli społecznych, poprawę poziomu życia, poczucie bezpieczeństwa poprzez porad psychologiczne, antydyskryminacyjne.

Zapewnione zostanie doradztwo z zakresu wyboru ścieżki edukacji dla osób, które przerwały swoją edukację, naukę lub potrzebują uzupełnić wykształcenie z powodu niedostosowania kwalifikacji/kompetencji do polskiego rynku pracy.

Projekt zaspokoi także podstawowe potrzeby: potrzebę integracji – potrzebę trwałego i skutecznego włączenia uchodźców wojennych w społeczeństwo polskie, w tym
w rynek pracy i tym samym umożliwi dalszy rozwój zawodowy oraz integrację społeczną cudzoziemców objętych wsparciem.

 

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowić będzie 72 (40 K) os fizycznych, obywateli Ukrainy – obywateli państw trzecich oraz ich rodziny i ich otoczenie – zamieszkujących na terenie woj. świętokrzyskiego w rozumieniu KC, które przebywają legalnie na podstawie dokumentów upoważniających do pobytu i/lub pracy (wiza, karta pobytu, dokument potwierdzający objęcie ochroną) w woj. świętokrzyskim.

Projekt przewiduje preferencje uczestnictwa osób objętych ochroną czasową w Polsce w związku z agresją Federacji Rosyjskiej w Ukrainie. Planujemy objęciem wsparcie min. 70% grup docelowej osób objętych ochroną czasową.

Projekt skierowany jest do 72 osób fizycznych, powyżej 18 roku życia, bezpośrednio korzystających z interwencji EFS+ biernych zawodowo oraz bezrobotnych
(zarejestrowanych lub niezarejestrowanych) w szczególności do osób
w najtrudniejszej sytuacji tj. kobiet (40 os), osób niepełnosprawnych (15 os), osób 50+ (15 os).

 

Zadania:

1.Diagnoza indywidualnych potrzeb Uczestników P wraz z IPD: 4 godz./osobę- 3 spotkania. –  zajęcia indywidualne dla 72 Uczestników/czek, łącznie 288h

2.Indywidualne poradnictwo specjalistyczne – poradnictwo obywatelskie, prawne, psychologiczne: 6 godz./ osobę i antydyskryminacyjne: 2 godz. / osobę dla 72 osób – łącznie 576 godz. zegarowych

3.Warsztaty z zakresu zapoznania z polskim rynkiem pracy i jego specyfiką: 24 godz./grupę x 6 grup (12osób) – 144 godz. lekcyjnych

4.Zintegrowane działania społeczne, edukacyjne, sportowe, kulturalne dla uczestników i ich rodzin dla średnio 72 osób

5.Wsparcie w ramach kompetencji językowych – kurs j. polskiego: 6 grup x 12 osób – 80 godz. lekcyjnych, łącznie 5 760 godz. lekcyjnych

6.Szkolenia umożliwiające uzupełnienie/zdobycie kompetencji/kwalifikacji zawodowych: 6 grup (12osób/grupa) x 120 godz. dydaktycznych (w tym Moduł antydyskryminacyjny 10 godz.) średnio 15 dni/grupę -720 godz.

7.Wsparcie Asystenta kulturowego

 

Główne rezultaty projektu:

Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu: 24 kobiety, 9 mężczyzn, łącznie 33 osoby

Liczba osób, które podjęły kształcenie lub szkolenie po opuszczeniu programu: 15 kobiet, 5 mężczyzn, łącznie 20 osób

Liczba osób, których sytuacja społeczna uległa poprawie po opuszczeniu programu: 36 kobiet, 22 mężczyzn, łącznie 58 osób

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu: 37 kobiet, 21 mężczyzn, łącznie 58 osób

 

Zapewniamy:

 • Diagnozę indywidualnych potrzeb Uczestników Projektu wraz z IPD.
 • Indywidualne poradnictwo specjalistyczne – poradnictwo obywatelskie, prawne, psychologiczne, antydyskryminacyjne.
 • Warsztaty z zakresu zapoznania z polskim rynkiem pracy i jego specyfiką.
 • Zintegrowane działania społeczne, edukacyjne, sportowe, kulturalne dla uczestników i ich rodzin w postaci darmowych karnetów na siłownię/basen/aerobik, darmowych biletów do kina lub występów teatralnych.
 • Wsparcie w ramach kompetencji językowych – kurs j. polskiego zakończony egzaminem
 • Szkolenia umożliwiające uzupełnienie/zdobycie kompetencji/kwalifikacji zawodowych
 • Wsparcie Asystenta kulturowego
 • Zwrot kosztów dojazdu
 • Stypendium szkoleniowe w wysokości 1433,15 zł za 120h szkolenia

 

a ponadto:

 • materiały szkoleniowe w dostępne w formie elektronicznej z możliwością powiększenia druku lub odwrócenia kontrastu,
 • zewnętrzny egzaminy z języka polskiego,
 • przerwę kawową oraz ciepły posiłek w trakcie trwania zajęć grupowych
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia/kursu
 • zapewniamy możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego, tłumacza języka ukraińskiego, asystenta osoby z niepełnosprawnością oraz możliwość skorzystania z pętli indukcyjnej.
 • dokumenty rekrutacyjne są dostępne formie elektronicznej z możliwością powiększenia druku lub odwrócenia kontrastu.
 • w przypadku zaistnienia takiej potrzeby jest możliwość skorzystania z materiałów projektowych w języku Braille’a.

 

Biura projektu dostosowane architektonicznie do osób z niepełnosprawnościami: tj. szerokość drzwi – 90 cm, brak stopni i progów, dostosowana toaleta, możliwość skorzystania z windy, możliwość skorzystania z pętli indukcyjnej, parking, w tym miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Dofinansowanie UE: 971 698,10 zł

 

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

www.mapadotacji.gov.pl

Language/Язик »